مستطیل (rectangle) در konva

با سلام و عرض ادب امروز قرار است شکل مستطیل رو با تمام ویژگی ها به شما نشون بدم

برای ایجاد یک مستطیل شما باید اون رو بصورت زیر ایجاد کنید

var rect1 = new Konva.Rect({})

در قسمت بالا داخل {} ویزگی های شکل قرار میگیره که بصورت ذیل است

نامنوع دادهوضعیتتوضیحات
cornerRadius عددی اختیاری
گرد شدن گوشه ها
fill متنی اختیاری

رنگ زمینه

fillPatternImage تصویر اختیاری

تصویر زمینه

fillPatternX عددی اختیاری
تصویر زمینه در محوریت x
fillPatternY عددی اختیاری
تصویر زمینه در محوریت y
fillPatternOffset آبجکت اختیاری

تصویر در محوریت x و y

fillPatternOffsetX عددی اختیاری
تصویر در محوریت x
fillPatternOffsetY عددی اختیاری
تصویر در محوریت y
fillPatternScale آبجکت اختیاری

مقیاس تصویر در محوریت x , y

fillPatternScaleX عددی اختیاری
مقایس تصویر در محوریت x
fillPatternScaleY عددی اختیاری
مقیاس تصویر در محوریت y
fillPatternRotation عددی اختیاری
چرخش تصویر
fillPatternRepeat متنی اختیاری
محوریت تکرار تصویر
fillLinearGradientStartPoint آبجکت اختیاری
گرادینت زمینه
fillLinearGradientStartPointX عددی اختیاری
fillLinearGradientStartPointY عددی اختیاری
fillLinearGradientEndPoint آبجکت اختیاری

پایان گرادینت خطی x,y

fillLinearGradientEndPointX عددی اختیاری
پایان گرادینت خطی x
fillLinearGradientEndPointY عددی اختیاری
پایان گرادینت خطی y
fillLinearGradientColorStops آرایه اختیاری

array of color stops

fillRadialGradientStartPoint آبجکت اختیاری

object with x and y component

fillRadialGradientStartPointX عددی اختیاری
fillRadialGradientStartPointY عددی اختیاری
fillRadialGradientEndPoint آبجکت اختیاری

object with x and y component

fillRadialGradientEndPointX عددی اختیاری
fillRadialGradientEndPointY عددی اختیاری
fillRadialGradientStartRadius عددی اختیاری
fillRadialGradientEndRadius عددی اختیاری
fillRadialGradientColorStops آرایه اختیاری

array of color stops

fillEnabled منطقی (true , false) اختیاری

فعال یا غیر فعال بودن ویژگی پرشدن با تصویر ، رنگ یا گرادینت که بصورت عادی true است

fillPriority متنی اختیاری

نوع پرشدن را مشخص می کند به این صورت می توان رنگ یا پترن یا تصویر یا گرادینت باشد

stroke متنی اختیاری

رنگ خطوط

strokeWidth عددی اختیاری

ضخامت خطوط

fillAfterStrokeEnabled منطقی (true , false) اختیاری

Should we draw fill AFTER stroke? Default is false.

hitStrokeWidth عددی اختیاری

size of the stroke on hit canvas.The default is “auto” – equals to strokeWidth

strokeHitEnabled منطقی (true , false) اختیاری

flag which enables or disables stroke hit region.The default is true

perfectDrawEnabled منطقی (true , false) اختیاری

flag which enables or disables using buffer canvas.The default is true

shadowForStrokeEnabled منطقی (true , false) اختیاری

flag which enables or disables shadow for stroke.The default is true

strokeScaleEnabled منطقی (true , false) اختیاری

flag which enables or disables stroke scale.The default is true

strokeEnabled منطقی (true , false) اختیاری

flag which enables or disables the stroke.The default value is true

lineJoin متنی اختیاری

can be miter, round, or bevel.The default
is miter

lineCap متنی اختیاری

can be butt, round, or square.The default
is butt

shadowColor متنی اختیاری
shadowBlur عددی اختیاری
shadowOffset آبجکت اختیاری

object with x and y component

shadowOffsetX عددی اختیاری
shadowOffsetY عددی اختیاری
shadowOpacity عددی اختیاری

shadow opacity.Can be any real number
between 0 and 1

shadowEnabled منطقی (true , false) اختیاری

flag which enables or disables the shadow.The default value is true

dash آرایه اختیاری
dashEnabled منطقی (true , false) اختیاری

flag which enables or disables the dashArray.The default value is true

x عددی اختیاری
y عددی اختیاری
width عددی اختیاری
height عددی اختیاری
visible منطقی (true , false) اختیاری
listening منطقی (true , false) اختیاری

whether or not the node is listening for events

id متنی اختیاری

unique id

name متنی اختیاری

non-unique name

opacity عددی اختیاری

determines node opacity.Can be any number between 0 and 1

scale آبجکت اختیاری

set scale

scaleX عددی اختیاری

set scale x

scaleY عددی اختیاری

set scale y

rotation عددی اختیاری

rotation in degrees

offset آبجکت اختیاری

offset from center point and rotation point

offsetX عددی اختیاری

set offset x

offsetY عددی اختیاری

set offset y

draggable منطقی (true , false) اختیاری

makes the node draggable.When stages are draggable, you can drag and drop
the entire stage by dragging any portion of the stage

dragDistance عددی اختیاری
dragBoundFunc تابع (function) اختیاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 1 =