مورب سازی گوشه های مستطیل cornerRadius

<div id="runing"></div>
<script>

var stage = new Konva.Stage({
    container: 'runing',
    width:150,
    height: 100
  });

  // add canvas element
  var layer = new Konva.Layer();
  stage.add(layer);

var rect = new Konva.Rect({
 width: 100,
 height: 50,
 fill: 'red',
 stroke: 'black',
 strokeWidth: 5
});
// get corner radius
var cornerRadius = rect.cornerRadius();

// set corner radius
rect.cornerRadius(10);

// set different corner radius values
// top-left, top-right, bottom-right, bottom-left
rect.cornerRadius([0, 10, 20, 30]);
layer.add(rect );

  layer.draw();

</script>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − دوازده =