کد کم حجم کننده یا همان Minifier کد های جاوا اسکریپت توسط php

JavaScript_Minifier

کد کم حجم کننده یا همان Minifier کد های جاوا اسکریپت توسط php: توسط فانکشن زیر شما می تونید به راحتی کد های جاوا اسکریپت رو فشرده سازی و کم حجم کنید  function minify_js($input) { if(trim($input) === “”) return $input; return preg_replace( array( // Remove comment(s) ‘#\s*(“(?:[^”\\\]++|\\\.)*+”|\'(?:[^\’\\\\]++|\\\.)*+\’)\s*|\s*\/\*(?!\!|@cc_on)(?>[\s\S]*?\*\/)\s*|\s*(?<![\:\=])\/\/.*(?=[\n\r]|$)|^\s*|\s*$#’, // Remove white-space(s) outside the string and regex… ادامه مطلب کد کم حجم کننده یا همان Minifier کد های جاوا اسکریپت توسط php